Egzaminy

Egzamin nostryfikacyjny:

Wszystkich Państwa chcących nostryfikować przedmioty : choroby przyzębia,  choroby błony śluzowej oraz gerostomatologię,

prosimy o kontakt  mailowy sekretariat.perio@uj.edu.pl  lub pod numerem tel./fax.: +48 (12) 424 54 20, (12) 424 54 17

Zalecana literatura: Literatura obowiązująca do egzaminu nostryfikacynjego

 

Kolokwium z błon śluzowych dla IV roku odbędzie się w dniu 05.06.2024 /środa/ o godzinie 15:00

Aula Czerwona – grupa 1, grupa 2

Aula Niebieska – grupa 3, grupa 4

 

Szanowni Państwo Studenci WL UJ CM,

W związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną przypominam, że zadania egzaminacyjne lub zaliczeniowe student jest zobowiązany rozwiązywać samodzielnie. Zabronione jest korzystanie z pomocy osób trzecich lub wszelkich urządzeń elektronicznych. Niestosowanie się do tych zaleceń będzie skutkować uzyskaniem oceny niedostatecznej z egzaminu i wszczęciem postępowania dyscyplinarnego.

Ponadto informuję, że studenci przystępujący do egzaminów i zaliczeń na WL UJ CM zobowiązani są do przestrzegania następujących zaleceń:

  • student przychodzi na zaliczenie/egzamin z legitymacją studencką lub plakietką identyfikującą z imieniem i nazwiskiem,
  • ubiór powinien być czysty i schludny, należy unikać spodni z krótkimi nogawkami oraz mini spódnic, konieczne jest zachowanie podstawowych zasad higieny osobistej,
  • włosy powinny być schludnie uczesane, nie powinny zasłaniać twarzy, uszu oraz oczu,
  • telefony i wszelkie urządzenia elektroniczne jak również torby, plecaki i inne rzeczy osobiste powinny być pozostawione na czas zaliczenia lub egzaminu w miejscu wskazanym przez prowadzącego zajęcia,
  • zastrzeżenie składa się na ręce osoby przeprowadzającej egzamin niezwłocznie po zakończeniu egzaminu testowego, przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej.

Studentów obowiązują ponadto zasady opisane w regulaminie studiów jak również w regulaminach poszczególnych przedmiotów.

Prof. dr hab. Maciej Małecki
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM