Deklaracja dostępności

Katedra i Zakład Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii UJ CM zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej perio.cm-uj.krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 29.04.2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 29.04.2019

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • zamieszczane na stronie niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
  • niektóre materiały video nie posiadają audiodeskrypcji oraz/lub napisów (temat dotyczy tylko niektórych stron jednostki)
  • brak mechanizmu umożliwiającego pominięcie bloków treści powtarzanych na wielu stronach internetowych.
  • w tytule i nagłówku strony nie ma nawiązania do treści strony
  • strona nie posiada wyszukiwarki
  • niektóre fragmenty strony mogą posiadać fragmenty treści w języku innym niż określony dla strony, które nie są programowo oznaczone.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-28
Pierwsza publikacja deklaracji: 2021-05-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Wiesław Pyrczak
adres e-mail: wieslaw.pyrczak@uj.edu.pl
tel.: 12 370 43 49

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać skargi na brak dostępności cyfrowej.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Budynak przy ul. Montelupich 4

 

Siedziba Kliniki jest przystosowana do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Budynek usytuowany jest w dzielnicy Krowodrza, w ścisłym centrum Krakowa, niedaleko Nowego Kleparza, równolegle do Al. Słowackiego. Do Kliniki można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji miejskiej. Łatwy dojazd możliwy jest tramwajami lub autobusami do przystanków: Nowy Kleparz lub Dworzec Towarowy. Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku Klinki – poprzez główne wejście – które usytuowane jest od strony ul. Montelupich. Do budynku prowadzi chodnik, niewyposażony w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Przed budynkiem zlokalizowany jest ogólnodostępny parking (obowiązuje strefa płatnego parkowania) z wydzielonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się z tyłu budynku. Będąc przed budynkiem należy kierować się w prawo od głównego wejścia, według oznakowania umieszczonego na budynku. Drzwi wejściowe zlokalizowane z tyłu do budynku są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników portierni przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. (12) 424 54 24.

Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się portiernia. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku. Przy Portierni znajduje się również defibrylator.

Po budynku można poruszać się swobodnie – korytarzem w lewo lub w prawo. Po lewej stronie od wejścia znajduje się szatnia. Na końcu korytarzy znajdują się przeszklone drzwi, a za nimi dalsze części budynku.

Schody mają taśmy antypoślizgowe.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Wyjątkiem jest oznakowanie przycisków w windzie Alfabetem Braille’a.

Korytarze w budynku mają szerokość min. 240 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Windy w budynku są odpowiednio dostosowane dla osób mających problemy z poruszaniem się.

Aby skorzystać z toalety dla osób niepełnosprawnych należy skierować się do windy znajdującej się po lewej stronie (kierując się od głównego wejścia, poziom 0), zjechać na piętro -1, przejść przez drzwi antypożarowe znajdujące się po lewej stronie od windy oraz skierować się na wprost. Drzwi do toalety są szerokie na 1m, co ułatwia poruszanie wózkiem inwalidzkim.

Na terenie budynku znajdują się również oznaczenia poszczególnych części Klinki i informacje, które ułatwią poruszanie się po niej i umożliwią odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

W budynku znajdują się dwie aule i sale konferencyjne. Z dwóch auli znajdujących się w budynku, jedna z nich (nr 66) jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Wejście do w/w auli (nr 66) znajduje się na piętrze -1.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem – za wyjątkiem pomieszczeń gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne.