Kierownik

 

 

Prof. dr hab. n. med. Marta Cześnikiewicz-Guzik – kierownik Zakładu Periodontologii, Profilaktyki i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie, specjalista chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Od początku swojej pracy związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie studiowała, a następnie w 2003 roku uzyskała stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy pt. “Helicobacter pylori jamy ustnej a zakażenie żołądka tą bakterią.” Swoją pasję naukową kontynuowała dzięki stypendium na Uniwersytecie Emory (Atlanta, USA), podczas którego rozpoczęła badania na temat immunologii patogenezy choroby przyzębia oraz wpływu chorób jamy ustnej na schorzenia ogólnoustrojowe. Po powrocie do kraju i uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego kontynuuje zainteresowania naukowe, zarówno w modelach zwierzęcych jak i badaniach klinicznych. Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych, publikowanych głównie w czasopismach wysoko impaktowanych jak: European Heart Journal, Journal of Periodontology, British Journal of Pharmacology, Journal of Oral Microbiology, Cardiovascular Research. Jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia ze stomatologii opartej na faktach (evidence based dentistry), periodontologii i profilaktyki stomatologicznej. W swojej pracy klinicznej z pacjentami cierpiącymi na chorobę przyzębia łączy swoje doświadczenie z obu specjalizacji; chirurgii stomatologicznej i periodontologii. W latach 2011-2021 pełniła obowiązki kierownika Zakładu Profilaktyki Stomatologii i Stomatologii Eksperymentalnej UJ CM. Współpracuje z wieloma ośrodkami zagranicznych Glasgow University (UK), Monash University (Australia), Stanford University (USA), Vanderbilt University (USA), Oxford Univeristy (Wielka Brytania), Dresden University (Niemcy). Uczestniczy również w działalności towarzystw naukowych: jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, British Society of Periodontology oraz fellow Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow. Działa również na rzecz środowiska akademickiego. Jest członkiem Rady Programowej ds. Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego UJ CM. Pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM do spraw praktyk wakacyjnych III i IV roku na kierunku lekarsko-dentystycznym. W latach 2014-2018 była przewodniczącą komisji ds. nauki oraz członkiem prezydium Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Obecnie, pełni funkcję Przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego PTS o/Kraków. Ważnym aspektem jej działalności jest praca na rzecz rozwoju czasopism stomatologicznych. W latach 2012-2017 była współtwórcą i redaktorem naczelnym czasopisma „Stomatologia”, które propagowało idee stomatologii opartej na faktach (evidence based dentistry). W latach 2014-2018 była redaktorem sekcji „stomatologia eksperymentalna” oraz członkiem komitetu redakcyjnego w czasopiśmie „Journal of Stomatology” – głównym czasopiśmie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2015 jest również edytorem sekcji w czasopiśmie „Archives of Medical Science – civilization diseases”. Od 2017r jest zatrudniona na stanowisku profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. W lutym 2020 roku uzyskała tytuł profesora. Od roku 2021 jest kierownikiem Zakładu Periodontologii, Profilaktyki i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Stomatologii Wydziału lekarskiego UJ CM.